Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden

Begripsbepaling: In het kader van de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Mediavisie: de besloten vennootschap Mediavisie B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 7521 PH Enschede, aan het adres Institutenweg 39.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een overeenkomst met Mediavisie sluit inzake door Mediavisie te verlenen diensten.
Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een koopovereenkomst (eventueel met de daarmee samenhangende dienstverlening of andere contracten) met Mediavisie sluit inzake door Mediavisie te leveren zaken (zulks eventueel in samenhang met de daarbij door Mediavisie te verlenen diensten of andere contracten).
Werk: Elk werk van letterkunde, wetenschap of kunst als bedoeld in de zin van de Auteurswet 1912.

Artikel 10 Auteurswet 1912:1

1.  Onder werken van letterkunde, wetenschap of kunst verstaat deze we
1e. boeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften en alle andere geschriften;
2e. toneelwerken en dramatisch-muzikale werken;
3e. mondelinge voordrachten;
4e. choreografische werken en pantomimes;
5e. muziekwerken met of zonder woorden;
6e. teken-, schilder-, bouw- en beeldhouwwerken, lithografieën, graveer- en andere plaatwerken;
7e. aardrijkskundige kaarten;
8e. ontwerpen, schetsen en plastische werken, betrekkelijk tot de bouwkunde, aardrijkskunde, de plaatsbeschrijving of andere wetenschappen;
9e. fotografische werken;
10e. filmwerken;
11e. werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid;
12e. computerprogramma’s en het voorbereidend materiaal; en in het algemeen ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, op welke wijze of in welken vorm het ook tot uitdrukking zijn gebracht. Computerprogramma’s behoren niet tot de in de eerste zin van dit lid onder 1e. genoemde werken.

2. Verveelvoudigingen in gewijzigde vorm van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, zoals vertalingen, muziekschikkingen, verfilmingen en andere bewerkingen, zomede verzamelingen van verschillende werken, worden, onverminderd het auteursrecht op het oorspronkelijke werk, als zelfstandige werken beschermd.

Toepasselijkheid voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten door Mediavisie in het kader van haar bedrijfsuitoefening gedaan c.q. gesloten.

Van deze algemene voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk in onderling overleg b. worden afgeweken.

Afwijkingen door Mediavisie ten gunste van opdrachtgever/koper, hebben nimmer een terzijde stellen van deze voorwaarden in andere gevallen tot gevolg.

Overeenkomsten en/of nadere afspraken, buiten de mondelinge of schriftelijke opdracht om, met Mediavisie, dan wel met ondergeschikt personeel van Mediavisie gemaakt, verbinden Mediavisie slechts indien en voor zover deze schriftelijk door Mediavisie zijn bevestigd.

Indien ook opdrachtgever/koper naar de toepasselijkheid van zijn/haar algemene voorwaarden verwijst, zijn –bij gebleken strijdigheid– desalniettemin slechts de bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij Mediavisie uitdrukkelijk en schriftelijk met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever/koper instemt.

Aanbiedingen / Offertes

Alle offertes en prijsopgaven door Mediavisie gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen en kunnen in ieder geval binnen zeven werkdagen na uitbrenging door Mediavisie worden herroepen.

Door Mediavisie uitgebrachte offertes dienen, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk een andere termijn is overeengekomen, binnen een termijn van 14 dagen na uitbrenging te worden aanvaard, bij gebreke waarvan zij komen te vervallen.

Elke aanbieding is, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op levering/uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

Gegevens vermeld in catalogi, afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, scenario’s, draaiboeken e.d. zijn niet bindend en kunnen aan wijziging onderhevig zijn, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door beide partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst of een door Mediavisie ondertekende schriftelijke opdrachtbevestiging.
Behoudens het vorenstaande kan opdrachtgever/koper aan catalogi, afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, scenario’s, draaiboeken en verder voorgedrukte informatie c.q. vergissingen daarin, geen aanspraken ontlenen.

Door Mediavisie verstrekte offertes/gedane aanbiedingen zijn strikt vertrouwelijk en opdrachtgever/koper is niet gerechtigd derden hiervan in kennis te stellen.

Totstandkoming van de overeenkomst
Een opdracht is, met uitzondering van het bepaalde in artikel 3 lid b, eerst bindend nadat deze door Mediavisie expliciet is aanvaard.

Een overeenkomst wordt, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overgekomen, geacht te zijn aangegaan voor de duur van 1 (een) jaar, te rekenen vanaf de datum van verzending van de opdrachtbevestiging.

De overeenkomst wordt vervolgens stilzwijgend voortgezet voor de periode van 1 (een) jaar, tenzij wij of opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk opzeggen, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden voor expiratiedatum. Bij gebreke van een opzegging als hiervoor bedoelt wordt de overeenkomst steeds voortgezet voor de duur van 1 (een) jaar. De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd.

Uitvoering overeenkomst

Indien een Mediavisie verstrekte opdracht niet expliciet vermeldt op welke wijze de opdracht dient te worden uitgevoerd, is Mediavisie gerechtigd de verstrekte opdracht naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

Auteurswet 1912

Door geen der bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden worden de bepalingen van de Auteurswet 1912 beperkt, dan wel wordt van de bepalingen van de Auteurswet 1912 anderszins afgeweken.

Indien door Mediavisie toestemming wordt verleend tot het gebruik door koper/opdrachtgever van een door haar c.q. door een derde in haar opdracht vervaardigd werk in de zin van de Auteurswet 1912, omvat deze toestemming enkel het recht tot het gebruik van het desbetreffende werk op de wijze en voor het doel als tussen partijen is overeengekomen.

Indien koper/opdrachtgever voornemens is om in een geval als in het voorgaande lid omschreven het werk in gewijzigde vorm te gebruiken, is koper/opdrachtgever gehouden Mediavisie vóór het daadwerkelijk gebruik schriftelijk toestemming te vragen voor het gewenste gebruik.

Indien in een geval als bedoeld in lid b en c van dit artikel omschreven geen specifieke wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of oplage is overeengekomen, wordt de toestemming geacht te zijn verstrekt voor het gebruik, dat uit de aard en strekking van de overeenkomst voortvloeit.

Elk gebruik van enig door Mediavisie c.q. door een derde in opdracht van Mediavisie vervaardigd werk in de zin van de Auteurswet 1912 dat niet expliciet tussen partijen is overeengekomen, wordt geacht een inbreuk te vormen op het Mediavisie en/of voornoemde derde toekomende auteursrecht op het desbetreffende werk.
Koper/opdrachtgever is in een dergelijk geval gehouden om aan Mediavisie een bedrag te voldoen gelijk aan 300% van de normaliter aan Mediavisie toekomende vergoeding voor dergelijk gebruik, zulks onverminderd het recht van Mediavisie om volledige schadevergoeding van koper/opdrachtgever in verband met het onrechtmatig gebruik van het werk te vorderen.

Koper/opdrachtgever, die de in artikel 6b bedoelde toestemming heeft verkregen, dan wel een derde van wie koper/opdrachtgever zich bedient, is gehouden bij het desbetreffende gebruik van het fotografisch/videografisch werk duidelijk leesbaar te vermelden dat het werk door c.q. vanwege Mediavisie vervaardigd is.

In geval van publicatie van enig door c.q. vanwege Mediavisie vervaardigd werk, is koper/ opdrachtgever gehouden Mediavisie onverwijld en om niet een bewijsexemplaar van de desbetreffende publicatie te doen toekomen.

Koper/opdrachtgever, dan wel een derde, die een door c.q. vanwege Mediavisie vervaardigd werk op enigerlei wijze openbaar maakt, is volledig verantwoordelijk voor de verkrijging van toestemming van geportretteerden en andere eventuele rechthebbenden met betrekking tot het werk.

Prijzen

Prijsopgaven worden door Mediavisie steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen en zijn, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, exclusief BTW.

Indien zich voor de levering, doch na het sluiten van de overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen, dan is Mediavisie gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, zulks evenwel met een maximum van 20% van de in eerste instantie overeengekomen prijs. Één en ander geldt ook, indien de prijsverhoging ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzien, dan wel voorzienbaar waren.

Indien Mediavisie overgaat tot het verhogen van zijn prijzen, zoals in het vorige lid omschreven, heeft opdrachtgever/koper, het recht om de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden, mits koper/opdrachtgever Mediavisie binnen tien dagen na ontvangst van de kennisgeving der prijsverhoging per aangetekend schrijven van dit besluit op de hoogte stelt.

Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, is Mediavisie gerechtigd koper/opdrachtgever haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

Betaling

Betaling aan Mediavisie dient bij levering in contanten te geschieden, e.e.a. behoudens het a. bepaalde in lid b.

Bij gebreke van contante betaling, om welke reden dan ook, dient betaling van de factu(u)r(en) van Mediavisie te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

Bij gebreke van betaling binnen 30 dagen na factuurdatum is opdrachtgever/koper van rechtswege in verzuim en is Mediavisie gerechtigd een rente van 1,5% per maand aan opdrachtgever/koper in rekening te brengen.

Mediavisie is voorts gerechtigd om vanaf het verstrijken van de betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum aan opdrachtgever/ koper alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen, welke verband houden met het innen van haar factu(u)r(en). De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het aan Mediavisie te betalen factuurbedrag en eventuele rente, e.e.a. met een minimum van € 75,00, en onverminderd het recht van Mediavisie om hogere kosten in rekening te brengen, indien deze door haar aantoonbaar gemaakt kunnen worden. In geval van een faillissementsaanvrage door Mediavisie is opdrachtgever/koper naast de hoofdsom, de rente en de (buiten-)gerechtelijke kosten, tevens de kosten van de faillissementsaanvrage aan Mediavisie verschuldigd.

Mediavisie is gerechtigd om (een) facu(u)r(en) van de opdrachtgever te verrekenen met enige vordering – uit welke hoofde dan ook – van opdrachtgever op Mediavisie.

Geen enkele klacht, schade- of garantieclaim, welke opdrachtgever/koper tegen Mediavisie meent te kunnen inroepen, geeft opdrachtgever/koper het recht om de nakoming van zijn/haar verplichtingen op te schorten, achterwege te laten of zelfs als vervallen te beschouwen.

De vordering van Mediavisie op opdrachtgever/koper is, inclusief eventueel verschuldigd geworden rente en kosten, terstond en geheel opeisbaar, ingeval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de gesloten overeenkomst aan de zijde van opdrachtgever/ koper, dan wel ingeval van executoriaal beslag op de aan opdrachtgever/koper toebehorende zaken, dan wel indien surséance van betaling of het faillissement van opdrachtgever/ koper wordt aangevraagd.
Opdrachtgever/koper wordt in gevallen als in dit lid omschreven geacht van rechtswege in verzuim te zijn.

In geval van niet tijdige betaling, dan wel andere omstandigheden als in lid f van dit artikel omschreven, is Mediavisie gerechtigd de uitvoering van de met opdrachtgever/koper gesloten overeenkomst op te schorten, dan wel (te hare keuze) de met opdrachtgever/koper gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder daarbij op enigerlei wijze schadeplichtig jegens opdrachtgever/koper te worden.

Betalingen van opdrachtgever/koper strekken in eerste instantie in mindering van vervallen rente en (buitengerechtelijke incasso-)kosten en vervolgens in mindering van de (langst uitstaande) factuur.

Aanbetaling

Het staat Mediavisie te allen tijde vrij om van een opdrachtgever te verlangen dat deze bij verstrekking van de opdracht, dan wel op een ander tijdstip, een aanbetaling doet ten bedrage van maximaal 35% van de overeengekomen totaalprijs.

Indien opdrachtgever in gebreke blijft de gevraagde aanbetaling als bedoeld in het voorgaande lid op het door Mediavisie gewenste tijdstip te voldoen, is Mediavisie gerechtigd de met opdrachtgever gesloten overeenkomst te ontbinden zonder op enigerlei wijze schadeplichtig jegens opdrachtgever te worden. Ontbinding als bedoeld in het onderhavige lid geschiedt middels een enkele schriftelijke kennisgeving zijdens Mediavisie aan koper/ opdrachtgever.

Indien opdrachtgever in gebreke blijft de overeengekomen aanbetaling te voldoen en Mediavisie dientengevolge tot ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in lid b van dit artikel overgaat, wordt opdrachtgever schadeplichtig jegens Mediavisie. De schade wordt geacht in ieder geval 15% van de voor de betreffende opdracht overeengekomen prijs te bedragen, doch indien Mediavisie kan aantonen dat de door haar tengevolge van de ontbinding geleden schade hoger is, zal opdrachtgever gehouden zijn dit hogere schadebedrag aan Mediavisie te vergoeden.

Levering

Levering door Mediavisie geschiedt vanaf het zaakadres van Mediavisie. Vanaf het moment van verzending van de door Mediavisie te leveren zaken zijn de zaken voor risico van koper/opdrachtgever. Onder risico is o.a. begrepen: schade zoals transport-, brand- en waterschade, diefstal, verduistering, alsmede de kosten van de eventueel overeengekomen verzekering van de te leveren zaken.

Overeengekomen levertijden c.q. termijnen binnen welke een verstrekte opdracht voltooid zal zijn, worden door Mediavisie zoveel mogelijk aangehouden. Echter Mediavisie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele overschrijding van de levertijd/ termijn binnen welke de verstrekte opdracht voltooid zou zijn.

Indien dit niet uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, geeft een overschrijding van de levertijd c.q. termijn binnen welke de Mediavisie verstrekte opdracht voltooid zou zijn koper/opdrachtgever niet het recht om de ontvangst, dan wel de betaling van de door Mediavisie te leveren zaken te weigeren, ook kan door koper/opdrachtgever van Mediavisie in een dergelijk geval geen schadevergoeding worden geëist.

(Op)leveringen in gedeelten moeten door koper/opdrachtgever worden aanvaard. Ten aanzien van (op)leveringen in gedeelten worden de bepalingen die gelden voor de (op)levering van de gehele order/opdracht onverkort toegepast. Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van de termijn voor betalingen en de termijn waarbinnen dient te worden gereclameerd.

Eigendom / Eigendomsvoorbehoud

Door c.q. vanwege Mediavisie vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 blijven, behoudens een andersluidende schriftelijke overeenkomst, te allen tijde eigendom van Mediavisie. De navolgende bepalingen doen aan het bepaalde in het onderhavige lid niet af.

Afgezien van het bepaalde in lid a van dit artikel, blijven alle door Mediavisie geleverde werken c.q. anderszins geleverde zaken in ieder geval eigendom van Mediavisie tot het moment waarop opdrachtgever/koper integraal aan zijn/haar verplichtingen jegens Mediavisie heeft voldaan.

Negatieven van door c.q. vanwege Mediavisie vervaardigde fotografische werken, dan wel ander origineel opnamemateriaal, dan wel duplicaten hiervan, gaan –behoudens een andersluidende schriftelijke overeenkomst–nimmer in eigendom over op koper/ opdrachtgever. d. Tot het moment van volledige betaling van de overeengekomen prijs, met inbegrip van eventueel verschuldigd geworden rente en kosten, is opdrachtgever/koper, behoudens schriftelijke toestemming van Mediavisie, niet bevoegd het hem/haar door Mediavisie geleverde aan een derde te verpanden, dan wel de eigendom van het geleverde over te dragen.

Tot het moment van volledige betaling van de overeengekomen prijs, met inbegrip van eventueel verschuldigd geworden rente en kosten, is opdrachtgever/koper, behoudens schriftelijke toestemming van Mediavisie, niet bevoegd het hem/haar door Mediavisie geleverde aan een derde te verpanden, dan wel de eigendom van het geleverde over te dragen.

Het risico van door Mediavisie geleverd(e) werk c.q. za(a)ken gaat, onverminderd het door Mediavisie bedongen eigendomsvoorbehoud op opdrachtgever/koper over vanaf het moment van vervoer c.q. verzending vanaf het bedrijf van Mediavisie. Voor eventuele schade aan het geleverde waarop het eigendomsvoorbehoud rust, welke tijdens het vervoer c.q. de verzending naar, dan wel tijdens het verblijf bij opdrachtgever/koper ontstaan, is Media-visie onder geen enkel beding aansprakelijk.

Indien opdrachtgever/koper, om welke reden of door welke oorzaak dan ook, handelt in strijd met de bepalingen van deze voorwaarden, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surséance van betaling aanvraagt, dan wel komt te overlijden, dan wel een betalingsregeling met zijn crediteuren treft of daartoe gedwongen wordt, is Mediavisie gerechtigd het door haar geleverde terug te halen, ongeacht waar deze zich bevinden, en zonder dat opdrachtgever/koper enig recht tot schadevergoeding jegens Mediavisie geldend zal kunnen maken.

Indien mocht blijken, dat een door Mediavisie geleverd werk c.q. een door Mediavisie anderszins geleverde zaak, waarvan de prijs nog niet (volledig) door opdrachtgever/koper is voldaan, is verwerkt, vermengd of anderszins niet meer te individualiseren is, wordt de nieuw gevormde zaak geacht in eigendom aan Media-visie toe te behoren.

Opdrachtgever/koper, is ingeval van niet (volledige) betaling zijner-/harerzijds van het door Mediavisie geleverde, gehouden Mediavisie te allen tijde toegang te verschaffen tot de ruimten waar deze zaken zich bevinden. Mediavisie is gerechtigd de/het niet (volledig) betaalde werk/za(a)k(en) onmiddellijk terug te nemen.

Retentierecht

Zodra blijkt dat opdrachtgever/koper niet c.q. niet geheel aan zijn/haar betalingsverplichtingen jegens hem kan of wil voldoen, is Mediavisie gerechtigd een retentierecht uit te oefenen op alle zich onder haar bevindende zaken toebehorend aan opdrachtgever/koper.

Reclames

Opdrachtgever/koper is verplicht (een) door Mediavisie geleverde za(a)k(en) onverwijld na ontvangst te (doen) inspecteren.

Reclames, zowel betrekking hebbende op een door Mediavisie geleverd werk in de zin van de Auteurswet 1912, dan wel op (de) door Mediavisie anderszins geleverde za(a)k(en), dan wel op (de) door/vanwege Mediavisie herstelde za(a)k(en), alsmede op de hoogte van de factu(u)r(en) van Mediavisie, worden slechts in behandeling genomen, indien deze binnen veertien werkdagen na levering/ontvangst schriftelijk aan Mediavisie kenbaar zijn gemaakt. In geval van reclame over een geleverd werk, dan wel over een geleverde/herstelde zaak dient het werk c.q. de zaak waarover wordt gereclameerd voor inspectie door Mediavisie beschikbaar te zijn.

Bij reclames gedaan ná de in het voorgaande lid genoemde termijn vervalt elke aanspraak tegen Mediavisie. De bewijslast ten aanzien van het al dan niet tijdig hebben gereclameerd ligt bij opdrachtgever/koper.

Direct bij levering zichtbare beschadigingen dienen direct bij levering aan Mediavisie kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan opdrachtgever/koper geen actie jegens Mediavisie zal kunnen instellen.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen retourzendingen franco en voor risico van opdrachtgever/koper aan Mediavisie te worden toegezonden.

Door Mediavisie terecht bevonden reclames t.a.v. door haar geleverd werk in de zin van de Auteurswet 1912, dan wel (een) door hem geleverde za(a)k(en) zullen, behoudens het geval dat zulks kennelijk onredelijke gevolgen voor de koper/opdrachtgever heeft, leiden tot vervanging, herstel, dan wel vergoeding van het desbetreffende werk c.q. de desbetreffende za(a)k(en). E.e.a. geschiedt naar inzicht en keuze van Mediavisie.

Annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever

Indien een overeenkomst inzake door Mediavisie te verrichten werkzaamheden c.q. een door Mediavisie te leveren werk c.q. anderszins door Mediavisie te leveren za(a)k(en) door de opdrachtgever wordt geannuleerd, is de opdrachtgever aan Media-visie annuleringskosten belopende 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Indien Mediavisie kan aantonen dat de door haar tengevolge van de annulering geleden schade hoger is, zal opdrachtgever evenwel gehouden zijn dit hogere schadebedrag aan Mediavisie te vergoeden.

Indien in een geval als in het voorgaande lid omschreven nog geen (definitieve) prijs voor de door Mediavisie te verrichten werkzaamheden was overeengekomen, dient bij de bepaling van de door opdrachtgever aan Mediavisie verschuldigd geworden annuleringskosten uit te worden gegaan van de gebruikelijke tarieven, zoals deze door Mediavisie voor de desbetreffende werkzaamheden worden gehanteerd.

Annulering dient schriftelijk te geschieden. De bewijslast of al dan niet (tijdig) is geannuleerd ligt bij de opdrachtgever.

Indien Mediavisie bereids een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de haar door opdrachtgever verstrekte opdracht, dan wel (een) door haar aan koper/opdrachtgever te leveren za(a)k(en), een werk als bedoeld in de zin van de Auteurswet 1912 daaronder nadrukkelijk begrepen, bereids bij een derde heeft besteld, behoort annulering in principe niet meer tot de mogelijkheden. Gaat opdrachtgever in een dergelijk geval desalniettemin tot annulering over, dan is hij/zij gehouden om de terzake de desbetreffende opdracht/koopovereenkomst overeengekomen prijs volledig aan Mediavisie te voldoen.

Indien de opdrachtgever kan aantonen dat de door Mediavisie ten gevolge van de annulering geleden schade lager is dan het in het eerste lid genoemde percentage, is de opdrachtgever slechts gehouden tot het betalen van dit lagere schadebedrag.

Ontbinding

Indien de opdrachtgever/koper in gebreke blijft met de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de met Mediavisie gesloten overeenkomst, dan wel bij aanvraag van het faillissement van de opdrachtgever/koper, (voorlopige) verlening van surséance van betaling of liquidatie, wordt de opdrachtgever/ koper geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te zijn en is Mediavisie gerechtigd de gesloten overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, e.e.a. ter keuze van Mediavisie en e.e.a. onverminderd het recht van Mediavisie om van opdrachtgever/koper terzake door haar ten gevolge van de opschorting c.q. ontbinding geleden schade een vergoeding van opdrachtgever/koper te vorderen.

In geval van een opschorting, dan wel ontbinding door Mediavisie van de door haar met de opdrachtgever/koper gesloten overeenkomst als omschreven in het voorgaande lid, is Mediavisie op generlei wijze schadeplichtig jegens de opdrachtgever/koper.

Overeenkomsten worden, met uitzondering van schriftelijk overeengekomen andere afspraken, automatisch jaarlijks verlengd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden voor expiratiedatum.

Overmacht

Mediavisie heeft te allen tijde het recht om de met opdrachtgever/koper gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, zonder uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien Mediavisie, dan wel haar toeleveranciers, dan wel andere (rechts-)personen waarvan zich bij de uitvoering van de met opdrachtgever/koper gesloten overeenkomst bedient, door overmacht verhinderd is/zijn om haar/hun verplichtingen na te komen.

Onder overmacht, als bedoeld in het voorgaande lid, wordt in ieder geval verstaan: staking, uitsluiting, brand, vorst, overstroming, gebrek aan transportmiddelen, overheidsvoorschriften, weigering van in- of uitvoervergunningen door de overheid, oproer, mobilisatie, oorlog, staat van beleg, blokkade, bedrijfsstoornis, excessieve ziekte van personeel, niet tijdige levering of ondeugdelijke levering van verpakkingsmaterialen, grondstoffen of hulpgrondstoffen, onverschillig of deze omstandigheden zich bij Mediavisie, dan wel bij haar leveranciers, dan wel andere (rechts-)personen waarvan zij zich bij de uitvoering van de met opdrachtgever/koper gesloten overeenkomst bedient, voordoen.

Garantie

Ten aanzien van (een) door Mediavisie geleverde za(a)k(en) verstrekt Mediavisie slechts garantie indien en voor zover deze door de leveranciers van Mediavisie aan Mediavisie wordt verstrekt. Mediavisie verwijst alhier naar eventueel verstrekte garantiecertificaten.

Zo er sprake is van garantie, dan geldt deze slechts in geval van eventuele fabricagefouten en/of defecten die zich voordoen bij normaal gebruik van de door Mediavisie geleverde zaak overeenkomstig de gebruikelijke en normale bestemming en derhalve niet indien er sprake is van onoordeelkundige opslag, onjuiste behandeling of onjuist gebruik, dan wel het niet opvolgen van de verstrekte onderhoudsvoorschriften.

Geen garantie wordt verstrekt gedurende het tijdvak dat opdrachtgever/koper in gebreke is met de voldoening van de verplichtingen zijner-/harerzijds jegens Mediavisie.

De door Mediavisie verstrekte garantie strekt zich onder geen beding verder uit dan het kosteloos leveren van het ontbrekende deel van de zaak, dan wel het kosteloos herstellen of vervangen van de zaak waaraan zich het gebrek dat onder de verstrekte garantie valt voordoet, dit ter keuze van Mediavisie. Ten gevolge van het naleveren van het ontbrekende onderdeel, dan wel het herstel of de vervanging van de geleverde zaak treedt Mediavisie in alle rechten welke opdrachtgever/koper geldend zou kunnen maken jegens de fabrikant of importeur van de zaak.

Indien de door Mediavisie geleverde zaak door een derde is gerepareerd of bewerkt c.q. behandeld, komt de door Mediavisie verstrekte garantie te vervallen, e.e.a. behoudens het geval dat Mediavisie heeft ingestemd met reparatie of bewerking c.q. behandeling door een derde.

Opdrachtgever/koper is gehouden om uiterlijk binnen 14 dagen nadat hij ontdekt heeft of redelijkerwijs had behoren te ontdekken dat de geleverde zaak niet beantwoordt aan hetgeen is overeengekomen, schriftelijk daarvan mededeling aan Mediavisie te doen, zulks op straffe van verval van zijn recht op aflevering van het ontbrekende, dan wel zijn recht op kosteloos herstel of vervanging van de geleverde zaak.

Tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen is Mediavisie slechts binnen Nederland gehouden tot nakoming van zijn in de voorgaande bepalingen omschreven garantieverplichtingen.

Aansprakelijkheid

Ingeval Mediavisie uit enige hoofde jegens koper aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van Mediavisie beperkt overeenkomstig het bepaalde in dit artikel.

Mediavisie is slechts aansprakelijk voor (directe) schade, geleden door opdrachtgever/koper of derden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld / bewuste roekeloosheid van Mediavisie of van diens tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevenden, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde. Voor zover Mediavisie buiten opzet of grove schuld / bewuste roekeloosheid aansprakelijk mocht zijn of kan worden gehouden voor schade, ongeacht de grondslag daarvan, dan gelden daarvoor tevens de beperkingen als omschreven in de volgende leden van dit artikel.

Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen Mediavisie verzekerd is en slechts voor zover de verzekeringsmaatschappij tot uitkering overgaat, dan wel die schade waartegen Mediavisie redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn gelet op de in de branche van Mediavisie geldende gebruiken. Daarbij gelden de navolgende beperkingen en situaties waarin in ieder geval géén sprake is van opzet of grove schuld / bewuste roekeloosheid als bedoeld in lid 2 van dit artikel en is de aansprakelijkheid van Mediavisie, ongeacht of de schade verzekerd is dan wel of de verzekeringsmaatschappij tot uitkering overgaat en ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, beperkt als volgt:

Mediavisie is onder geen beding aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld schade die is gelegen in het verloren zijn gegaan van gegevens, dan wel winstderving;

Mediavisie is voorts niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit ontoereikende medewerking door opdrachtgever/koper, hem door of vanwege opdrachtgever/koper verstrekte zaken, dan wel voor ideële schade;

Mediavisie is nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken aan of veroorzaakt door de door haar (af)geleverde zaken, voortvloeiende uit het (al dan niet ondeskundig) gebruik dan wel de eventuele ongeschiktheid van die zaken zelf, alsmede voor het gebruik van specifieke zaken, materialen, onderdelen of constructies die – al dan niet in afwijking van de geldende voorschriften – door of namens koper of Mediavisie uitdrukkelijk – worden voorgeschreven, dan wel deze ter beschikking zijn gesteld door Mediavisie of door Mediavisie ingeschakelde derden;

Mediavisie is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever/koper of derden die, direct of indirect, voortvloeit uit de door of namens Mediavisie mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen, door of namens Mediavisie uitgevoerde instructies, onderzoeken en controle van werkzaamheden dan wel voortvloeit uit nalaten dan wel het niet, niet deugdelijk of niet tijdig treffen van voorzorgsmaatregelen door Mediavisie of haar leidinggevenden;

ingeval van mondelinge door of namens Mediavisie verstrekte informatie is Mediavisie nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie;

Mediavisie is nimmer aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit fouten, onvolkomenheden of gebreken in de door of namens Mediavisie vervaardigde ontwerpen, tekeningen, gemaakte berekeningen, gemaakte begrotingen, opgestelde onderzoeks-, keurings- en/of inspectierapporten, certificaten, gedane metingen, gegeven presentaties, verstrekte gebruiksaanwijzingen, gegeven adviezen, gemaakte analyses enzovoorts bij de ontwikkeling van – onder meer doch niet uitsluitend – informatiedragers, programmatuur, websites, applicaties, enzovoorts;

Mediavisie is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaak door (op)geleverde zaken, informatiedragers, programmatuur, websites, applicaties, enzovoorts alsook niet voor schade welke is veroorzaakt in verband met het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan hardware, informatiedragers of programmatuur;

Mediavisie is niet aansprakelijk voor verlies van data van opdrachtgever/koper en/of het mislukken van een update en/of het niet deugdelijk functioneren van een update;
Mediavisie is niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit het houden van directievoering en/of van toezicht;

Mediavisie is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van door derden verrichte werkzaamheden;

ingeval van aansprakelijkheid op grond van dit artikel, is Mediavisie nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan de netto factuurwaarde van de desbetreffende koop, aflevering, bezorging of verrichte dienst, zulks met een maximum van € 7.500,00;

niet voor vergoeding komt in aanmerking zogenoemde bedrijfsschade en/of gevolgschade en/of immateriële schade. Hieronder wordt uitdrukkelijk doch niet uitsluitend, verstaan: alle vermogensschade of ander nadeel die de door Mediavisie verrichte diensten en/of (af)geleverde zaken hebben toegebracht aan andere zaken of personen, aanspraken van derden, alsmede alle schade die opdrachtgever/koper of derden lijden als gevolg van (in zowel binnen- als buitenland): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, storm, bliksem, brand, waterschade, overstroming, aardbeving, vulkanische uitbarsting, milieuaantasting, asbest, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie of aanlevering van grondstoffen, vertraging tijdens het transport, niet-werkbare omstandigheden, ziekte, arbeidsongeschiktheid of uitval van personeel (al dan niet voor onbepaalde duur), alles zowel in het bedrijf van Mediavisie, opdrachtgever/koper als bij derden van wie Mediavisie de benodigde diensten, materialen, zaken of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer.

Opdrachtgever/koper dient zich desgewenst zelf tegen deze schades te verzekeren; en
de door Mediavisie te vergoeden schade zal worden gematigd, indien de door opdrachtgever/koper te betalen prijs of vergoeding gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever/koper geleden schade. In dit kader wordt uitdrukkelijk afgeweken van hetgeen is bepaald in artikel 6:109 lid 2 BW.

Opdrachtgever/koper is gehouden Mediavisie, alsmede de door haar ingeschakelde derde(n), te vrijwaren voor enige aanspraken van derden wegens vergoeding van schade ten gevolge van het gebruik of toepassing van de geleverde zaken of prestatie(s).

Indien opdrachtgever/koper één of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit de met Mediavisie tot stand gekomen overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet-tijdig of niet behoorlijk nakomt, is opdrachtgever/koper – zonder nadere ingebrekestelling – in verzuim en volledig aansprakelijk voor alle schade die Mediavisie en de door Mediavisie ingeschakelde derde(n) daardoor lijdt/lijden, zulks onverminderd de overige rechten en bevoegdheden van Mediavisie op grond van de wet of op grond van deze algemene voorwaarden.

Eventuele op aansprakelijkheid van Mediavisie gebaseerde rechtsvorderingen en verweren dienen – op straffe van verval van dit recht – door opdrachtgever/koper te worden ingesteld binnen één (1) jaar nadat opdrachtgever/koper met de ontstane schade bekend is geworden dan wel had behoren te zijn.

Intellectuele eigendom

Mediavisie garandeert dat het gebruik, daaronder begrepen de doorverkoop van de door haar aan opdrachtgever/koper geleverde zaken, werken in de zin van de Auteurswet 1912 daaronder nadrukkelijk begrepen, geen inbreuk zal opleveren op octrooirechten, merkrechten, auteursrechten of andere rechten van derden.

Mediavisie vrijwaart opdrachtgever/koper voor aanspraken die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op de in het voorgaande lid bedoelde rechten en zal opdrachtgever/koper alle schade vergoeden die het gevolg is van enige inbreuk als bedoeld in het voorgaande lid.

Indien opdrachtgever/koper Mediavisie in het kader van een met Mediavisie gesloten overeenkomst zaken heeft verstrekt, welke Mediavisie benodigd ter uitvoering van de overeenkomst, vrijwaart opdrachtgever/koper Mediavisie tegen alle aanspraken van derden wegens door deze derden gepretendeerde inbreuken op rechten van intellectuele eigendom.

Opdrachtgever/koper dient zich te onthouden van het maken van enige inbreuk op de intellectuele eigendom van Mediavisie, dan wel van derden waarvan Mediavisie zich bij de uitvoering van de met opdrachtgever/koper gesloten overeenkomst bedient, verband houdende met de door Mediavisie c.q. voornoemde derde vervaardigde werken als bedoeld in de zin van de Auteurswet 1912.

Nietigheid/vernietiging bepaling Algemene Voorwaarden
Indien enige bepaling van de onderhavige algemene voorwaarden nietig mocht zijn, dan wel wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
In een geval als in het voorgaande lid omschreven, wordt de nietige c.q. vernietigde bepaling geacht te zijn vervangen door een bepaling die de strekking en het doel van de bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Geschillen

Alle geschillen welke betrekking hebben op de uitleg, dan wel de naleving van deze algemene voorwaarden, worden onderworpen aan het oordeel van de volgens de wet bevoegde rechter.
Op alle overeenkomsten welke door Mediavisie, onder vigeur van deze algemene voorwaarden worden aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Door geen der voorgaande bepalingen worden de rechten, die voor Mediavisie uit het gemene recht voortvloeien, op welke wijze dan ook beperkt.